Kostel

Oslava ukončení obnovy a žehnání kostela s. Martina v Rostoklatech (2018)

Oslava ukončení obnovy a žehnání kostela sv. Martina v Rostoklatech

Desetileté úsilí vedení obce v čele s paní Radkou Novákovou o záchranu kostela sv. Martina vyvrcholilo v neděli 11. listopadu 2018. 
První se slova ujala paní Radka Nováková, která všechny přítomné přivítala a zrekapitulovala desetiletou obnovu kostela. Druhým řečníkem byl restaurátor Mgr. Jan Chejn, který posluchače pobavil svojí analýzou amatérských maleb dětí  po zdech kostela  a přirovnal je k základům moderního graffity.

Rostoklaty: 

Slavnostní rozsvícení kostela sv. Martina (22.4.2017)

Slavnostní rozsvícení kostela sv. Martina

V sobotu 22. 4. 2017 se ve 13.55 hod rozezněl zvon ve věži kostela sv. Martina, svolával milovníky historie našeho regionu ke slavnostnímu rozsvícení kostela a křtu knihy. O elektrifikaci kostela rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 2015, práce pod dohledem NPÚ prováděla fi rma Elektro Plus Brno. Celková cena elektrifi kace činila 340 812 Kč bez DPH a byla uhrazena z příspěvků na obnovu kostela. Zřízen byl nový přípojný bod, v kostele jsou zásuvky, osvětlení, a to i ve věži, osvětlen je přístupový chodník. Práce byly prováděny s respektem historického prostoru. Jednotlivé lampy jsou nastaveny na významné prvky kostela, na hlavní či boční oltář, kazatelnu, oratoře, apod. Elektrifikace umožní lépe využívat kostel. (z kroniky r. 2017)

Rostoklaty: 

Průzkum kostela - červen 2013

Průzkum omítek a zdiva kostela sv. Martina v Rostoklatech

V souvislosti s opravou části fasád kostela sv. Martina v Rostoklatech proběhl začátkem června 2013 průzkum historického zdiva a omítek. Kostel sv. Martina je v jádře gotická stavba z poloviny 14. století, ovšem vícekrát přestavěná. Výrazná úprava, z níž pochází dnešní kruchta, proběhla někdy před rokem 1620. Koncem 17. století byl kostel barokně přestavěn a prodloužen k východu; tehdy vzniklo dnešní kněžiště lemované bočními prostory kaple, sakristie a oratoře. Shodně jsou řešeny také kostely v Tuklatech a v Přistoupimi, nelze vyloučit, že vznikly podle jednotného projektu. Gotický kostel měl věž přistavěnou k západnímu průčelí, což u venkovských kostelů z té doby nebylo příliš časté. Věž sloužila jako zvonice, zdá se ale, že její poslání bylo do jisté míry také útočištné. Gotická věž je poměrně intaktně dochovaná, při stavební úpravě někdy před rokem 1620 byla zpřístupněná z lodi a propojená s kruchtou.

Rostoklaty: 

Sesazení báně a nálezy ve věži kostela (2009)

Významný okamžikem bylo sesazení báně dne 13.října.2009

I. fáze rekonstrukce kostela sv. Martina byla ukončena 14. prosince 2009 vyzdviže-ním desetitunové báně zpět na věž, a to včetně osazení pozlacené makovice a kříže.

 

Sesazení báně
Dokumenty z poškozené schránky - nalezeno ve věži kostela sv. Martina
Příloha Jana Prokůpka č.p. 4 k pamětnímu listu ze dne 13.4.1930 
Pamětní list z roku 12.4.1930
Pamětní list obce Limuzské ze dne 16.4.1930

Rostoklaty: 

Popis objektu kostela sv. Martina v Rostoklatech

Popis objektu kostela sv,. Martina

Na východním okraji obce původně gotický kostel sv. Martina z první poloviny 14. století, v pozdější době renesančně a barokně přestavován.
Jednolodní, obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem a postranními oratořemi v šíři lodi. Na západním průčelí gotická barokně hranolová věž s cibulovitou bání a lucernou, po jejíž obvodové zdi ve dvou patrech hrotité otvory. Vnějšek kostela je členěn vpadlými poli a nároží věže pilastry. Loď plochostropá s fabionem, okna v lodi segmentové klenutá, ve věži obdélná, segmentově ukončená. Čtvercový presbytář sklenut křížovou klenbou, otevřené oblouky v celé šíři, podklenuty valenou klenbou s lunetami. Renesanční kamnenná kruchta na dvou arkádách se středovým pilířem. (více v příloze)

Rostoklaty: 

A je náš... (2007)

Započetí oprav kostela a převod do vlastnictví obce

Začátkem roku 2007 zahájila obec jednání o záchraně kostela sv. Martina se zástupci římskokatolické církve, P. Michalem Bátorem z Českého Brodu a Arcibiskupstvím pražským. ŘK církev kostel k náboženským obřadům již delší dobu nevyužívala, a označila jej v diecézi jako nepotřebný. Poslední stavební zásahy proběhly při generální opravě střechy a nátěru báně věže roku 1995.

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kostel