A je náš... (2007)

Započetí oprav kostela a převod do vlastnictví obce

Začátkem roku 2007 zahájila obec jednání o záchraně kostela sv. Martina se zástupci římskokatolické církve, P. Michalem Bátorem z Českého Brodu a Arcibiskupstvím pražským. ŘK církev kostel k náboženským obřadům již delší dobu nevyužívala, a označila jej v diecézi jako nepotřebný. Poslední stavební zásahy proběhly při generální opravě střechy a nátěru báně věže roku 1995.

Obec se v dalších letech snažila sledovat stav budovy, zejména střechy, kterou několikrát poškodila vichřice a krupobití. Nemalým nákladem obce byla také provedena oprava barokní vstupní brány. A tak byla vyvinuta iniciativa v jejímž počátku byl zpracován odborný posudek o současném stavu a plán oprav. OÚ požádal odbor památkové péče při MěÚ v Českém Brodě, zastoupeným panem Lub. Štíchou o vydání Rozhodnutí k provedení terénních úprav v areálu kostela, vysekání náletové zeleně, přesunu povalených a zarostlých náhrobků a opravy zdi. Rozhodnutí bylo vydáno 9.5. ŘKC následně povolila provedení úklidu v interiéru kostela. ZO zorganizovalo v červenci (14.7.) brigády, kterých se zúčastnilo průměrně 25 občanů. 15.9. proběhla od 9hodin další brigáda. Přípravná fáze rekonstrukce představovala přípravu projektu na stavební úpravy budovy které zafinancovala stejným podílem ŘK církev a obec Rostoklaty. ZO se následně rozhodlo zahájit jednání k převodu nevyužitého kostela do vlastnictví obce, což by obci jakožto vlastníku nemovitosti otevřelo možnosti v získávání dotací ve snaze opravit kostel. Převod kostela do majetku obce se uskutečnil 25.1.2008. (z kroniky r. 2007)


Zástupci Římskokatolické církve podepsali s obcí Rostoklaty 15. listopadu 2007 darovací smlouvu k převodu kostela sv. Martina na obec, která následně podala návrh na vklad budovy do katastru nemovitostí. Těmito kroky se stal nevyužitý kostel majetkem obce. Předmětem daru byly kostel (zapsaný jako kulturní památka), přilehlý hřbitov a z mobiliáře: zvon, oltáře, lavice a varhany. (z kroniky r. 2008)

Rostoklaty: