Vyhlášky

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Obecní úřad v Rostoklatech jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst.5, písm.a), zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znění a ust.§ 109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění r o z h o d l, ve správním řízení o návrhu obce Rostoklaty, o zařazení níže uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

Rostoklaty: 

Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty od 1.11.2018

Obec ROSTOKLATY jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty dne 24.9.2018 pod číslem usnesení 3

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Vyhlášky