Sesazení báně a barevnost fasády kostela (2009)

Sesazení báně a barevnost fasády kostela (2009)

Sesazení poškozené báně
Dalším významným okamžikem rekonstrukce kostela bylo snesení báně. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu trámové konstrukce báně rozhodla firma Gema Art Group, a. s., že kopule musí být snesena dolů a rekonstrukce bude pokračovat ze země. Občané v úterý 13. října 2009 s napětím sledovali jeřábníka a horolezce, jenž prováděli zajištění kopule. Po 2 hodinách byla kopule zdvižena z věže a snesena podél zdi věže, kde byla posazena na připravené lešení a zajištěna. Byla provedena kompletní rekonstrukce báně, tj. včetně bednění, oplechování mědí a nátěru.

Barevnost fasády - anketa

Současně proběhly práce na vnějších omítkách věže, výměně stropních trámů lodě kostela a výměně střešní krytiny. Byly navrženy dvě varianty vzhledu fasády kostela: okrová (písková) a červenobílá, které se staly předmětem ankety občanů. Ta probíhala formou internetového hlasování a anketními lístky v Rostoklatském zvěstovateli. Bylo přijato celkem 103 hlasů (55 pro okrovou, 47 pro červenobílou). O konečném vzhledu fasády kostela rozhodli zástupci NPÚ a Odbor památkové péče při MěÚ Český Brod. Koncem října proběhla schůzka vedoucího pracovníka NPÚ Ing. Jana Žižky s zástupci obce za účelem stanovení barevného vzhledu fasády věže. Vzhled věže je dvoubarevný v odstínech okrové a bílé. Podle pracovníka NPÚ Ing. arch. Karla Kibice červenobílá varianta, jež se prokazatelně objevuje na našem kostele, pochází z renesanční doby (16. století), ale současný vzhled s pilastry je z doby barokní (18. století). Neslučoval by se tedy sloh s barevným řešením a proto barevnost řešena okrově-bílou barvou.

   Studii a průzkum exteriérových omítek věže a západní části lodi kostela sv. Martina v Rostoklatech provedl již v roce 2005 památkář Mgr. Jan Kypta z NPÚ. V roce 2009 byla zveřejněna studie Karla Kibice ml. a Michaely Zemkové: Ke stavební historii kostela sv. Martina v Rostoklatech, která vyšla v Památkách středních Čech, ročník 23, č. 1/2009, na str. 11-23. Studie se zabývá dějinami obce za použití rešerše kronikáře obce, dále stavebně-historickým rozborem budovy kostela a dokumentací.

   I. fáze rekonstrukce kostela sv. Martina byla ukončena 14. prosince 2009 vyzdviže-ním desetitunové báně zpět na věž, a to včetně osazení pozlacené makovice a kříže. Obec podala druhou dotační žádost do 8. kola Programu rozvoje venkova. Pokračovat by se mělo v odvodnění kostela, statickém zajištění a obnově vnějšího pláště kostela. (z kroniky obce r 2009)

PřílohaVelikost
Image icon Makovice470.17 KB
Image icon schrány1.2 MB
Image icon makovice947.07 KB
Image icon sesazeni 1301.35 KB
Image icon sesazeni 2282.56 KB
Image icon sesazeni 3624.42 KB
Image icon oprava na zemi776.51 KB
Image icon zpět s novým pláštěm359.73 KB
Image icon ukládání písemností do makovice1.68 MB
Image icon anketa barevnosti147.81 KB

Rostoklaty: