Kanalizace

Rekapitulace postupu prací :

1. Osazení čerpací šachty – o termínu Vás předem bude informovat zástupce stavební firmy

( osazená šachta bude doplněna o chráničku pro elektrické vedení od čerpadla k ovládací skříňce, šachta bude vyspárována a zajištěna její těsnost )

KONTROLA SPRÁVNOSTI POSKYTNUTÝCH ÚDAJŮ O VÝŠKOVÉM NAPOJENÍ- ROSTOKLATY

Vyskytly se případy, že po výškovém zaměření gravitačního nátoku, bylo zjištěno, že majitel uvedl údaj, který neodpovídá skutečnosti.

V několika případech nebyl nalezen odtok z domu a pracovalo se s údajem vlastníka nemovitosti.

Ve vlastním zájmu si překontrolujte ( odkopejte odtok z domu ) skutečnou výšku napojení a údaj porovnejte s uvedeným údajem v soupise  pro výrobu šachty ( údaj uprostřed kolečka ). Pokud zjistíte větší hloubku než je uvedena v soupise je nutné neprodleně informovat stavbyvedoucího či starostku.

Postup prací při výstavbě

Postup při výstavbě : Souběžně s níže uvedeným běží výstavba ČOV

1. položení hlavního řadu

2. ověření umístění čerpací šachty ( ČŠ ) u nemovitosti

3. výroba ČŠ

4. složení ČŠ u nemovitosti ( ev. na dočasném uložišti v obci )

5. návštěva stavbyvedoucího a sjednání termínu výkopu přípojky

6. umístění ČŠ

7.  elektrický přívod - zajistí a hradí majitel nemovitosti

8. osazení technologie ČŠ

9. kolaudace kanalizace, spuštění ČOV do zkušebního provozu

Stránky