Co do kanalizace nepaří

Co do kanalizace (stokové sítě) nepatří a kam s tím

Pro bezproblémový a funkční stav Vaší kanalizace zodpovídáme především my sami. O tom co do kanalizace nepatří, je vhodné poučit i návštěvy, aby nevhazovali zejména dětské pleny, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír, textilie, tkaniny, roušky, kuchyňský odpad, léky, chemikálie apod.

 

Veškeré hygienické potřeby patří do kontejnerů na směsný odpad.

Léky patří zpět do lékárny.

Biologický odpad · odpady z kuchyňských drtičů · zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin · tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z domácností patří do kontejnerů na směsný odpad, případně do speciálních kontejnerů na biologický odpad.

Chemikálie a další nebezpečné látky · staré barvy, ředidla, lepidla · kyseliny, louhy, detergenty a tenzidy (čistící a prací prostředky) · mazadla, oleje · domácí a zahradní chemie.· obsah baterií, ropné látky a další chemické látky patří do sběrných dvorů · radioaktivní, infekční a karcinogenní látky patří do specializovaných firem, které k tomu mají oprávnění.


Co se stane, když vylejeme do odpadu tuk nebo olej?
uk v kanále hrudkovatí a postupně na sebe nabaluje a zachycuje další příměsi. Ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod.

Jak ale zacházet v domácnosti s použitými tuky a oleji?
Nejlepším řešením je přelít je do plastové lahve a odevzdat jako tříděný odpad na sběrném místě v obci, nebo přidat v uzavřené PETce přímo k popelnici při svozu.

Co kuchyňský odpad?
Kuchyňský odpad je podle zákonných předpisů zařazen mezi biologicky rozložitelný odpad. Tento pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen v kanalizační síti, ale i při čištění odpadních vod a jejich následném vypouštění zpět do vodních toků. Kuchyňský odpad a to ani v rozmělněném stavu do kanalizace rozhodně nepatří.

Jak ale zacházet kuchyňským odpadem?
Biologicky nerozložitelný odpad jako jsou kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky a další biologicky obtížně rozložitelné materiály, dát do směsného odpadu.

Jaké jsou podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace?
Pravidla pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje Kanalizační řád – dokument schválený příslušným vodoprávním úřadem. Právě ten stanovuje podmínky, za jakých producenti mohou odpadní vodu vypouštět. Stanovení podmínek je důležité proto, aby odpadní voda nejen bezpečně odtekla do ČOV, ale mohla také být účinně vyčištěna před jejím opětovným vypuštěním do vodních toků (recipientu).

Co dělat v případě poruchy?
Otevřít ČŠ a zkontrolovat, zda není zaseknutý plovák, plovák uvolnit.
Volat obsluhu ČOV. V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele ČŠ budou náklady na opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem ČŠ.

Vizitka : Pro hlášení poruchy čerpadla tlakové kanalizace
Jiří Mokošín, starosta – mob. 724 179 707
Lukáš Dobřanský, obsluha ČOV – mob. 776 175 030

Co je odpadní voda?
Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena každodenní lidskou činností. Může to být voda komunální, pocházející z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a dalších, nebo odpadní voda průmyslová, pocházející od velkých producentů. Odpadní voda odtéká pomocí systému kanalizačního potrubí a stok na čistírny odpadních vod (ČOV).