Výběrové řízení - pronájem letního baru se zahrádkou - Přišimasy

Obec přišimasy zveřejňuje podle § 39 odst. ]. zákona č.I28|2OOO Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších předpisů, záměr pronajmout letní bar se zahrádkou včetně zázemí. Prostory zahrádky se nacházejí u přilehlé budovy Jana Čermáka č.p, 4 za účelem provozování občerstvení.
Budova se nachází na pozemku st.č. 43/2 vkatastrálním území Přišimasy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviŠtě Kolín.