Slavnostní konsekrace kostela kardinálem Dominikem Dukou (2018)

Slavnostní konsekrace kostela kardinálem Dominikem Dukou

V neděli 11. listopadu 2018 se na svátek sv. Martina uskutečnilo slavnostní otevření kostela sv. Martina v Rostoklatech veřejnosti. Po odbití 12 hodiny přivítala návštěvníky v zaplněném prostoru kostela starostka obce Rostoklaty a koordinátorka projektu obnovy Radka Nováková úvodním proslovem, v němž shrnula desetiletí realizací oprav a poděkovala všem spolupracovníkům, kteří se na opravách podíleli. Následovalo slovo restaurátora Mgr. Jana Chejna, který si připravil obzvlášť zajímavé příspěvky z průběhu odkrývání fresek tančících kostlivců i dětského koutku v podkruchtí, kde si děti během mše v 18. století malovaly hrudkami po zdi (malbou zakrytá selka na koni s vyvinutým poprsím).

V třetím vstupu kronikář obce Jan Psota představil medailony z historického vývoje kostela včetně vlastnictví patronátního práva ustanovovat faráře samotným císařem Karlem IV (do roku 1368). Od 13 hodin v kostele vystoupil ženský pěvecký sbor Collegium Cantantium pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky. Ve 14 hodin zavítala do kostela vzácná návštěva. Kardinál a pražský arcibiskup ThLic. Dominik Duka přijel osobně konsekrovat (vysvětit) kostel sv. Martina a celebrovat mši svatou v doprovodu českobrodského faráře R. D. Martina Sklenáře a tuklatského jáhna Ing. Jana Pečeného. Kardinál se při pohledu na kopii oltářního obrazu sv. Martina vyslovil, že zpodobnění světce v oděvu renesančního bohatýra vidí poprvé (Martin je totiž často znázorňován v brnění římského legionáře nebo v biskupské mitře). Po mši se přítomní přesunuli do blízkého Kulturního domu k přátelskému setkání a pohoštění. Zde předali zástupci a spolupracovníci obce starostce Radce Novákové pamětní list podepsaný vlastní rukou pana kardinála a překvapením bylo do poslední chvíle představení dortu ve tvaru zmenšené repliky kostela sv. Martina, který starostka obce s kardinálem společně zakrojili. Kronikář obce pana kardinála požádal o vepsání poselství a podpisu do pamětní knihy obce, což se stalo. Dobrovolné vstupné přineslo částku 3 477 Kč. (kronika obce r 2018)

Rostoklaty: